Nieuwsberichten

 


Bloembollen voor De Berghbloem

Op 2 januari jongstleden opende De Berghbloem haar deuren.

De Berghbloem, een bloemenwinkel, is onderdeel van ’s Heeren Loo Zorggroep. De Berghbloem is opgericht met als doelstelling om jongeren een goede start te bieden in hun werkcarrière. Er wordt een veilige en stimulerende omgeving geboden waar iedereen op zijn of haar eigen niveau kan ontwikkelen en stapjes kan maken in het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden.

Nadat wij vorig jaar de binnentuin van Marente, locatie Jeroen, in kleur hebben gezet, zijn de bloembollen van ons streekmuseum Veldzicht zijn dit jaar geschonken aan De Berghbloem.

Namens het bestuur was Raymond Salman hierbij aanwezig.

Natuurlijk kregen de medewerkers nog een tweetal handige tips voor het planten van de bloembollen.

Tip 1:
Een bloembol plant je ongeveer zo diep als de bol hoog is, dus tussen de bovenkant en het maaiveld moet nog eenzelfde bol passen.

Tip 2:
Indien de bollen in een pot worden geplant, dan goed doordrenken met water ter voorkoming van kapotvriezen.
Wijkvereniging Boechorst dankt de Gemeente Noordwijk voor het beschikbaar stellen van de bloembollen.
Bloemenwinkel De Berghbloem is gesitueerd aan de Vioollaan 1 te Noordwijk. Voor meer info zie www.berghbloem.nl en https://www.facebook.com/DeBerghbloem/

DONKERE DAGEN OFFENSIEF

Iedereen in wijk Boechorst Noordwijk extra alert tijdens de Donkere Dagen
BOECHORST | Ook tijdens de Donkere Dagen kunnen we samen een vuist maken tegen woninginbraken, auto-inbraken en diefstal. De politie Noordwijk heeft ook de ogen en oren van alle inwoners in onze wijk hard nodig om verdachte zaken aan hen te melden. Als iedereen extra alert is gaat het ons lukken.

Verdachte situatie? Bel 112 bij spoed of heterdaad
Wist u dat … 80% van de woninginbraken wordt opgelost door de oplettendheid van burgers. Inwoners kennen hun buurt immers het beste. Ze weten wie hun buren zijn en in welke auto’s zij rijden. Mensen kunnen de politie bellen als ze in de buurt situaties zien die ze niet vertrouwen, zoals verdachte personen of vreemde auto’s. Bij spoed of heterdaad kan dat via 112 en anders via 0900-8844.

Het helpt de politie enorm als mensen het kenteken van de verdachte auto en/of het signalement van de verdachte persoon aan hen doorgeven. Want: 112, daar pak je ook inbrekers mee! De kans dat woninginbrekers, etc. opgepakt kunnen worden, neemt toe als inwoners verdachte zaken bij de politie melden.
U kunt zelf ook veel doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van een woninginbraak door te zorgen voor degelijk hang- en sluitwerk en het goed afsluiten van de woning als u weggaat. Laat ook nooit waardevolle spullen (zichtbaar) achter in uw auto en sluit deze ook altijd goed af.

Zet inbrekers in het licht!
Daarnaast staan inbrekers liever niet in de schijnwerpers. Zet daarom allemaal de buitenverlichting iedere avond en nacht aan.

Buurtpreventie-App
Wijkvereniging Boechorst heeft daarnaast o.a. een Buurtpreventie-App om het gevoel van veiligheid te bevorderen en criminaliteit terug te dringen. Nog geen deelnemer in dit initiatief? Meld u dan snel aan via bijgaande link. Leest u wel even de spel -en gedragsregels voor aanmelden en gebruik van de Buurtpreventie-App.
http://www.boechorstwijkvereniging.nl/aanmelden-event/

 


 

OPENING SCHIESTRAAT

De opnieuw ingerichte Schiestraat is officieel in gebruik genomen. Wethouder Dennis Salman bedankte iedereen voor alle inbreng. In nauwe samenspraak met bewoners en de Wijkvereniging Boechorst heeft de gemeente Noordwijk de Schiestraat zoveel mooier gemaakt. Het resultaat is echter niet alleen een mooiere, maar zeker ook een veiligere inrichting waar we allemaal achter staan!

 AED

Bij deze wil ik u informeren over dat ’s Heeren Loo op de Zuidbroek een AED heeft.
Mocht het onverhoopt nodig zijn, dan kan hier uiteraard gebruik van worden gemaakt door de buurtbewoners.
Residence Bronsgeest (appartementen Schiestraat en Tamarijnslaantje) heeft ook een AED.
Indien er meer AED’s in de wijk zijn, dan vernemen wij dat graag via info@boechorstwijkvereniging.nl. De informatie zal dan gedeeld worden.

Zie ook: www.hartstichting.nl/reanimatie/meld-je-aed-aan/wat-is-een-aed

Silvia Derksen (Boechorsthof 40) en Ingeborg Paardekooper (Boechorsthof 62) zijn in het bezit van een geldig EHBO/BHV certificaat en worden in overleg met Wijkvereniging Boechorst periodiek bijgeschoold.

Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,
Raymond Salman
Wijkvereniging Boechorst
BEWONERSCOMITÉ OPGERICHT:
Niet door de Woonwijk!

De nieuwbouwplannen rond gemeentelijk sportpark SJC hebben verontrusting gewekt bij bewoners van de wijk Boechorst. Dat heeft er toe geleid dat er in samenspraak met het bestuur van de wijkvereniging een bewonerscomité is opgericht.

De gemeente Noordwijk heeft in haar Sportnota 2015 de ambitie uitgesproken de Noordwijkers optimale sportfaciliteiten te bieden waarbij ingezet wordt op onder meer bereikbaarheid en sociale veiligheid, multifunctionaliteit en meervoudig gebruik. Ook is uitgesproken zo veel mogelijk ‘sport in de buurt’ te willen realiseren, door gebruik te maken van bestaande sportparken. In het kader van deze sportnota wordt er op dit moment gewerkt aan plannen om het SJC sportpark gelegen aan de Lageweg te moderniseren en voor meervoudig gebruik geschikt te maken: velden worden vernieuwd en de bestaande gebouwen worden vervangen door grotere nieuwbouw. De voorzieningen worden tevens uitgebreid om de gewenste hogere gebruiksdruk te kunnen realiseren. De bedoeling is nl. ook andere sporten dan voetbal op het complex te accommoderen. Daarnaast zal er het Poppodium in worden gevestigd.

Het bewonerscomité staat in principe achter de uitgangspunten van de genoemde sportnota en de plannen rond het SJC terrein, maar maakt zich ernstig zorgen over de effecten die de nagestreefde multifunctionaliteit en de verhoogde gebruiksdruk op de verkeersintensiteit en daarmee op de leefbaarheid in de woonwijk zullen hebben. De plannen zullen uiteraard leiden tot hogere verkeersdruk en daarmee tot verhoging van het risico op verkeersongelukken met fietsers en kinderen. Ook zullen geluidsoverlast, luchtverontreiniging en fijnstofuitstoot toenemen.

Om hun bezorgdheid kenbaar te maken heeft het bewonerscomité in een vroeg stadium contact gezocht met het gemeentebestuur. In brieven van 23 september 2016 en van 29 januari 2017 aan college van B&W en de gemeenteraad is aangedrongen op overleg om tot een voor ieder aanvaardbare oplossing te komen. Tot dusver heeft dat overleg niets concreets opgeleverd. De gemeente is dringend gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken om het sportpark buiten de wijk om, via de Van Berckelweg, te ontsluiten. Dat lijkt mogelijk door gebruik te maken van de afrit van de rotonde naar het reeds aanwezige parkeerterrein aldaar. Inmiddels heeft het comité een verkennend gesprek gevoerd met ambtenaren van de provincie. Gebleken is dat deze ambtenaren zo’n oplossing niet onmogelijk achten. Ook het bestuur van SJC is op deze manier van ontsluiting gewezen, die met een beperkte aanpassing van de reeds gemaakte plannen te realiseren is.

Het bewonerscomité benadrukt dat zij gericht is op het bereiken van een voor allen aanvaardbare oplossing; het streven naar verhoogde leefbaarheid door betere sportfaciliteiten wordt ondersteund, maar dat mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van wijkbewoners. Het bewonerscomité wil dat extra verkeer niet door de woonwijk hebben, vandaar het motto: Niet door de Woonwijk!