Nieuwsbericht

Bewonerscomité opgericht: Niet door de Woonwijk!

De nieuwbouwplannen rond gemeentelijk sportpark SJC hebben verontrusting gewekt bij bewoners van de wijk Boechorst. Dat heeft er toe geleid dat er in samenspraak met het bestuur van de wijkvereniging een bewonerscomité is opgericht.

De gemeente Noordwijk heeft in haar Sportnota 2015 de ambitie uitgesproken de Noordwijkers optimale sportfaciliteiten te bieden waarbij ingezet wordt op onder meer bereikbaarheid en sociale veiligheid, multifunctionaliteit en meervoudig gebruik. Ook is uitgesproken zo veel mogelijk ‘sport in de buurt’ te willen realiseren, door gebruik te maken van bestaande sportparken. In het kader van deze sportnota wordt er op dit moment gewerkt aan plannen om het SJC sportpark gelegen aan de Lageweg te moderniseren en voor meervoudig gebruik geschikt te maken: velden worden vernieuwd en de bestaande gebouwen worden vervangen door grotere nieuwbouw. De voorzieningen worden tevens uitgebreid om de gewenste hogere gebruiksdruk te kunnen realiseren. De bedoeling is nl. ook andere sporten dan voetbal op het complex te accommoderen. Daarnaast zal er het Poppodium in worden gevestigd.

Het bewonerscomité staat in principe achter de uitgangspunten van de genoemde sportnota en de plannen rond het SJC terrein, maar maakt zich ernstig zorgen over de effecten die de nagestreefde multifunctionaliteit en de verhoogde gebruiksdruk op de verkeersintensiteit en daarmee op de leefbaarheid in de woonwijk zullen hebben. De plannen zullen uiteraard leiden tot hogere verkeersdruk en daarmee tot verhoging van het risico op verkeersongelukken met fietsers en kinderen. Ook zullen geluidsoverlast, luchtverontreiniging en fijnstofuitstoot toenemen.

Om hun bezorgdheid kenbaar te maken heeft het bewonerscomité in een vroeg stadium contact gezocht met het gemeentebestuur. In brieven van 23 september 2016 en van 29 januari 2017 aan college van B&W en de gemeenteraad is aangedrongen op overleg om tot een voor ieder aanvaardbare oplossing te komen. Tot dusver heeft dat overleg niets concreets opgeleverd. De gemeente is dringend gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken om het sportpark buiten de wijk om, via de Van Berckelweg, te ontsluiten. Dat lijkt mogelijk door gebruik te maken van de afrit van de rotonde naar het reeds aanwezige parkeerterrein aldaar. Inmiddels heeft het comité een verkennend gesprek gevoerd met ambtenaren van de provincie. Gebleken is dat deze ambtenaren zo’n oplossing niet onmogelijk achten. Ook het bestuur van SJC is op deze manier van ontsluiting gewezen, die met een beperkte aanpassing van de reeds gemaakte plannen te realiseren is.

Het bewonerscomité benadrukt dat zij gericht is op het bereiken van een voor allen aanvaardbare oplossing; het streven naar verhoogde leefbaarheid door betere sportfaciliteiten wordt ondersteund, maar dat mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van wijkbewoners. Het bewonerscomité wil dat extra verkeer niet door de woonwijk hebben, vandaar het motto: Niet door de Woonwijk!